Marius Leontiuc este o marcă înregistrată – SOMAȚIE MEDIA

Declar și arăt public că numele Marius Leontiuc, Leontiuc Marius sunt mărci înregistrate și nu mai pot fi folosite spre denigrare de nici o publicație media ori on line.

Aceste mărci pot fi folosite oricând de membrii familiei sau biserici creștine fără aprobare ori accept prealabil, cât și de publicații care nu vor plasa persoana mea în disgrație publică ori negativism. Aceste mărci apar cu acceptul meu în rețelele de socializare Twitter, Facebook, Linkedin, Tumblr precum și pe site-urile personale ori blog fără a fi necesar acordul meu scris pentru profilul personal.

De asemenea public invoc dispozițiile art. 17 REGULAMENTUL (UE) 2016/679,

Articolul 17
UE Regulamentul general privind protecția datelor
“Dreptul la ștergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”)”

=> motiv: 65, 66
=> administrative fine: Art. 83 (5) lit b
(1) Persoana vizată are dreptul de a obține din partea operatorului ștergerea datelor cu caracter personal care o privesc, fără întârzieri nejustificate, iar operatorul are obligația de a șterge datele cu caracter personal fără întârzieri nejustificate în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive:
=> Articolul: 12, 15, 19
(a) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
(b) persoana vizată își retrage consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea, în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) litera (a) sau cu articolul 9 alineatul (2) litera (a), și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrarea;
(c) persoana vizată se opune prelucrării în temeiul articolului 21 alineatul (1) și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea sau persoana vizată se opune prelucrării în temeiul articolului 21 alineatul (2);
(d) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
=> Articolul: 18
(e) datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale care revine operatorului în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidența căruia se află operatorul;
(f) datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale menționate la articolul 8 alineatul (1).
(2) În cazul în care operatorul a făcut publice datele cu caracter personal și este obligat, în temeiul alineatului (1), să le șteargă, operatorul, ținând seama de tehnologia disponibilă și de costul implementării, ia măsuri rezonabile, inclusiv măsuri tehnice, pentru a informa operatorii care prelucrează datele cu caracter personal că persoana vizată a solicitat ștergerea de către acești operatori a oricăror linkuri către datele respective sau a oricăror copii sau reproduceri ale acestor date cu caracter personal.
=> Articolul: 70
=> motiv: 66
(3) Alineatele (1) și (2a) nu se aplică în măsura în care prelucrarea este necesară:
(a) pentru exercitarea dreptului la liberă exprimare și la informare;
(b) pentru respectarea unei obligații legale care prevede prelucrarea în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern care se aplică operatorului sau pentru îndeplinirea unei sarcini executate în interes public sau în cadrul exercitării unei autorități oficiale cu care este învestit operatorul;
(c) din motive de interes public în domeniul sănătății publice, în conformitate cu articolul 9 alineatul (2) literele (h) și (i) și cu articolul 9 alineatul (3);
(d) în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică ori în scopuri statistice, în conformitate cu articolul 89 alineatul (1), în măsura în care dreptul menționat la alineatul (1) este susceptibil să facă imposibilă sau să afecteze în mod grav realizarea obiectivelor prelucrării respective; sau
(e) pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

Dreptul la ștergerea datelor sau dreptul de a fi uitat

Dreptul de a fi uitat reprezintă dreptul unei persoane de a cere ca datele personale să îi fie șterse astfel încât terțele persoane să nu le mai poată urmări. O altă definiție a dreptului de a fi uitat se poate referi la tăcerea asupra evenimentelor din trecut care nu mai au continuitate în prezent.

 

Iată și opinia de specialitate, numele constituie dată personală iar prenumele deasemenea:

Inalta Curte de Casatie si Justitie prin Completul de 9 judecători pentru dezlegarea unor chestiuni de drept a luat in examinare sesizarea formulata de Curtea de Apel Constanta Sectia a II-a civila, de contencios administrativ si fiscal, in Dosarul nr. 8.392/118/2014, privind pronuntarea unei hotarari prealabile pentru dezlegarea urmatoarelor chestiuni de drept:

”Doar numele si prenumele unei persoane se incadreaza in definitia data ”datelor cu caracter personal” de catre Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestora, cu modificarile ulterioare, in sensul in care numai ele reprezinta un element suficient care sa permita identificarea unei persoane?

Existenta unor date personale in cuprinsul unor documente din categoria informatiilor publice poate constitui un motiv de refuz de eliberare a fotocopiilor de pe aceste documente chiar si cu informatiile respective anonimizate (innegrite cu markerul, acronimizate)?”

Explicațiile judecătorilor ÎCCJ

”Notiunile de date cu caracter personal (sau informatia cu privire la datele personale) si de informatii de interes public sunt definite de lege:

prima, de dispozitiile art. 2 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 544/2001, potrivit carora prin informatie cu privire la datele personale se intelege orice informatie privind o persoana fizica identificata sau identificabila, si de dispozitiile art. 3 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 677/2001, conform carora reprezinta date cu caracter personal orice informatii referitoare la o persoana fizica identificata sau identificabila; o persoana identificabila este acea persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in mod particular prin referire la un numar de identificare ori la unul sau la mai multi factori specifici identitatii sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale;

secunda, de dispozitiile art. 2 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 544/2001, care statueaza ca prin informatie de interes public se intelege orice informatie care priveste activitatile sau rezulta din activitatile unei autoritati publice sau institutii publice, indiferent de suportul ori de forma sau de modul de exprimare a informatiei.

Asadar, datele cu caracter personal se subsumeaza notiunii generale de informatii si, in masura in care privesc activitatile sau rezulta din activitatile unei autoritati publice sau institutii publice, sunt susceptibile sa reprezinte informatii de interes public, in sensul art. 2 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 544/2001.

Pentru a intra insa efectiv in aceasta categorie trebuie indeplinita o conditie suplimentara, respectiv aceea de a afecta capacitatea de exercitare a functiei publice, intrucat, conform art. 14 alin. (1) din Legea nr. 544/2001, Informatiile cu privire la datele personale ale cetateanului pot deveni informatii de interes public numai in masura in care afecteaza capacitatea de exercitare a unei functii publice.

In lipsa indeplinirii acestei conditii, datele cu caracter personal sunt exceptate de la liberul acces al cetatenilor, in acest sens fiind dispozitiile exprese ale art. 12 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 544/2001, potrivit carora Se excepteaza de la accesul liber al cetatenilor, prevazut la art. 1 si, respectiv, la art. 111, urmatoarele informatii: () d) informatiile cu privire la datele personale, potrivit legii.m

Cu privire la prima intrebare, avand in vedere ca atat art. 2 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 544/2001, cat si art. 3 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 677/2001 definesc datele cu caracter personal ca fiind orice informatie privind o persoana fizica si tinand cont ca numele si prenumele sunt principalele atribute de identificare ale persoanei, este indiferent daca intr-o situatie data acestea sunt sau nu suficiente pentru identificarea persoanei. Intr-adevar, dispozitiile legale amintite nu conditioneaza protectia datelor personale de indeplinirea unei astfel de conditii, iar aceasta situatie isi gaseste justificarea in imprejurarea ca datele pot fi completate din alte surse accesibile persoanei interesate.

Rezulta asadar ca dispozitiile art. 2 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 544/2001 si art. 3 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 677/2001 trebuie interpretate in sensul ca numele si prenumele unei persoane reprezinta informatii referitoare la date cu caracter personal, indiferent daca intr-o situatie data sunt sau nu suficiente pentru identificarea persoanei.

Cu privire la cea de-a doua intrebare se retine ca, dupa cum s-a aratat, dispozitiile art. 12 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 544/2001 excepteaza informatiile privind datele personale de la accesul liber al cetatenilor. Totusi, legea nu reglementeaza expres situatia cand informatiile de interes public si informatiile cu privire la datele cu caracter personal sunt prezente in cuprinsul aceluiasi document, indiferent de suportul ori de forma sau de modul de exprimare a informatiilor, prilej pentru instanta de trimitere de a formula cea de-a doua intrebare.

Avand in vedere ca textul legal amintit instituie o exceptie si tinand cont ca exceptiile sunt de stricta interpretare, rezulta ca, in cazul discutat, legea trebuie interpretata in sensul ca fiecare tip de informatie are regimului ei juridic care nu poate fi extins asupra celuilalt tip, ceea ce inseamna ca, atunci cand informatiile sunt cuprinse in acelasi document, acesta va fi facut accesibil intr-o forma cenzurata, prin eliminarea tuturor informatiilor referitoare la o persoana identificata sau identificabila.”

Decizia pe scurt

”Admite sesizarea privind pronuntarea unei hotarari prealabile, formulata de Curtea de Apel Constanta Sectia a II-a civila, de contencios administrativ si fiscal, prin Incheierea din 13 iulie 2015, pronuntata in Dosarul nr. 8.392/118/2014, si, in consecinta, stabileste ca:

In interpretarea si aplicarea art. 2 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 544/2001 si art. 3 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 677/2001, numele si prenumele unei persoane reprezinta informatii referitoare la date cu caracter personal, indiferent daca, intr-o situatie data, sunt sau nu suficiente pentru identificarea persoanei.

In cazul cererilor de liber acces la informatii de interes public intemeiate pe dispozitiile Legii nr. 544/2001, atunci cand informatiile de interes public si informatiile cu privire la datele cu caracter personal sunt prezente in cuprinsul aceluiasi document, indiferent de suportul ori de forma sau de modul de exprimare a informatiilor, accesul la informatiile de interes public se realizeaza prin anonimizarea informatiilor cu privire la datele cu caracter personal; refuzul de acces la informatiile de interes public, in conditiile in care informatiile cu privire la datele personale sunt anonimizate, este nejustificat.

Obligatorie, potrivit dispozitiilor art. 521 alin. (3) din Codul de procedura civila.

Pronuntata in sedinta publica din data de 7 decembrie 2015.”

Continuarea menținerii numelui de publicații ori portaluri/ bloguri on line, cu scopul de a face referire la evenimente din trecut, constituie acordul proprietarului de a plăti daune de 1000 Euro/zi pentru utilizarea mărcii și refuzul aplicării dreptului de a fi uitat.

2 comments

Reply ?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.